Logo side academy2

Επιστημονική, Ιατρική, Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

Κλασσική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

 logo academy

lhmi

Παγκόσμια Ομοιοπαθητική
 Ιατρική Εταιρεία

Logo-ECHΕυρωπαϊκή Επιτροπή
για την Ομοιοπαθητική

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ».

 

Στην Αθήνα σήμερα την 24η Οκτωβρίου 2013 οι υπογράφοντες:

 

1.Όθωνος Άθωςτου Σταύρου, Ιατρός, κάτοικος Αθηνών

 

2.Σακκά Ζωήτσατου Χαραλάμπους, Κτηνίατρος, κάτοικος Αθηνών.

 

3.Λίβας Δημήτρηςτου Σταύρου, Ψυχίατρος κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής.

  

4.Ιωαννίδης Σάββαςτου Γεωργίου, Αναισθησιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, κάτοικος Χανίων.

 

5.Φαναριώτης Διονύσηςτου Σωκράτη, Ιατρός Βιοπαθολόγος , κάτοικος Παλαιού Ψυχικού.

 

6.Σύψας Γιάννηςτου Σπυρίδωνος, Μαιευτήρας Γυναικολόγος, κάτοικος  Χαλανδρίου Αττικής Αττικής. 

 

συμφώνησαν και αποδέχθηκαν αμοιβαίως τη σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 741-784 του Αστικού Κώδικα και με τους εξής ειδικούς όρους και συμφωνίες:

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

 

Άρθρο1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Η επωνυμία της εταιρείας ορίζεται ως «ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» και για τις σχέσεις της με την αλλοδαπή στην αγγλική γλώσσα « HOMEOPATΗICACADEMY».

 

Άρθρο2

ΕΔΡΑ

Έδρα της συνιστώμενης αστικής μη κερδοσκοπικής Ιατρικής Επιστημονικής εταιρείας ορίζεται προσωρινά, μέχρι ενοικιάσεως ιδίων γραφείων από την εταιρεία, ο Δήμος Γαλατσίου Αττικής και ειδικότερα το επί της οδού Πανδώρας 25-Γαλάτσι (2ος όροφος) γραφείο του ιδρυτικού μέλους της εταιρείας ιατρού Άθου Όθωνος. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μπορούν να ανοιχθούν παραρτήματα εντός των άλλων νομών και διαμερισμάτων στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες του εξωτερικού.

 

Άρθρο 3

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η εταιρεία έχει διάρκεια είκοσι (20) ετών και αρχίζει από την ημέρα καταχωρήσεως του παρόντος καταστατικού στα βιβλία των εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, μπορεί όμως να παραταθεί πριν από την λύση της με ειδικά αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 20 του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 4

ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής στον ιατρικό χώρο και στο κοινό τόσο στην Ελλάδα, όσο και διεθνώς.

 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού η εταιρεία μπορεί να:

1. να συνεργαστεί και να διασυνδεθεί με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο σε προγράμματα, έρευνες ή άλλες επιστημονικές δράσεις,

2. να εκπονήσει Ερευνητικά Πρωτόκολλα ή να συμμετέχει σε άλλα Ερευνητικά Προγράμματα στο επιστημονικό αντικείμενο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής,

3. να αναλάβει τη διαχείριση ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων, ερευνών ή πρωτοβουλιών που αφορούν την Ομοιοπαθητική Ιατρική ή να συμμετέχει σε ανάλογα προγράμματα, καθώς και να αξιοποιήσει ανθρώπινο και επιστημονικό δυναμικό στην υλοποίηση τους,

4. να προωθήσει με ποικίλες επιστημονικές δράσεις την Ομοιοπαθητική Ιατρική,

5. να διοργανώσει επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διαλέξεις, σεμινάρια καθώς και άλλες επιστημονικές, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη του επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου και την περαιτέρω εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του εκπαιδευτικού χώρου, του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και της πολιτείας στο επιστημονικό αντικείμενο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής,

6. να λειτουργήσει εποπτικά ή συμβουλευτικά σε άλλους φορείς, υπηρεσίες ή φυσικά πρόσωπα που ασχολούνται με το αντικείμενο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής ,  

7. να επιμεληθεί ή να πραγματοποιήσει σχετικές εκδόσεις εντύπου, οπτικοακουστικού ή άλλου ενημερωτικού, εκπαιδευτικού ή επιστημονικού υλικού, καθώς και να επιμεληθεί ή να αναλάβει την προώθηση και διάθεση αυτών,

8. να διασυνδεθεί με Υπηρεσίες, Φορείς, Σωματεία και Επιστημονικές Εταιρείες στον Ελληνικό και Διεθνή χώρο με στόχο την ενεργητική συμμετοχή στην υποστήριξη της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μερών.

Για την αποτελεσματικότερη προώθηση του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει ή να συνεργάζεται με άλλους ειδικούς επαγγελματίες ως επιστημονικούς συμβούλους και συνεργάτες, καθώς και οικονομικούς, τεχνικούς και νομικούς συμβούλους ή άλλο κατάλληλα εξειδικευμένο  και έμπειρο προσωπικό.

 

Άρθρο 5

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1.Επιστημονικός Πλουραλισμός: Σεβασμός και προώθηση της διαφορετικότητας των επιστημονικών απόψεων, είτε αυτές αφορούν μέλη της, είτε μέλη άλλης Επιστημονικής Εταιρείας.Η Εταιρεία σέβεται όλες τις επιστημονικές απόψεις των μελών της και τις προωθεί είτε στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε στις εκδηλώσεις της.Επιπλέον προσκαλεί και μη μέλη της ή μέλη άλλων Επιστημονικών Εταιρειών τα οποία έχουν διαφορετικές επιστημονικές απόψεις σε εκδηλώσεις για την ενημέρωση των μελών της.Οι εκπαιδευόμενοι και τα μέλη της Εταιρείας καλούνται να αποφασίσουν για την αποδοχή ή και την εφαρμογή αυτών των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων.Αρχή της Εταιρείας είναι να δοκιμάζονται στο διάλογο και στη θεραπευτική πράξη όλες οι επιστημονικές απόψεις, χωρίς εμπάθειες και αποκλεισμούς προσώπων.

 

2.Επιστημονική Ομοιοπαθητική που να στηρίζεται σε νόμους: Ως Ομοιοπαθητική Ιατρική ορίζεται το Θεραπευτικό Σύστημα το οποίο θεμελιώθηκε αρχικά από τον Σαμουήλ Χάνεμαν και το οποίο υπακούει σε διαγνωστικούς και θεραπευτικούς νόμους όπως ο Νόμος της Ομοιότητας, ο Νόμος του Όλου, ο Νόμος της Ιεραρχίας, ο Νόμος της Εξατοκίμευσης και ο Νόμος της Κατεύθυνσης της Υγείας-Ασθένειας.Αυτή την Ομοιοπαθητική προωθεί η Εταιρεία.Παρόλα αυτά, είναι θεμιτό να υπάρχουν διαφορές ως προς την εφαρμογή των Νόμων αυτών στη θεραπευτική πράξη και η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη, βάσει των αρχών της, να προωθεί τον καλόπιστο διάλογο και το σεβασμό των διαφορετικών απόψεων χωρίς αποκλεισμούς της διαφορετικότητας.

 

3.Επιστημονική Επάρκεια: Η Εταιρεία θεωρεί ότι η Ομοιοπαθητική Ιατρική, εξ’ ορισμού είναι Ιατρική με την έννοια της διαγνωστικής και θεραπευτικής πράξης και γι αυτό θα πρέπει να εξασκείται μόνο από άτομα επαρκώς καταρτισμένα στην Ιατρική Επιστήμη, δηλαδή από αποφοίτους σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου.Πέραν τούτου, είναι ευνόητο ότι θα πρέπει να εξασκείται από άτομα επαρκώς εκπαιδευμένα στο διαγνωστικό και θεραπευτικό σύστημα της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής.

 

4.Ολιστική Θεραπευτική Αντίληψη: Βάσει των Νόμων της Ομοιοπαθητικής και ιδιαίτερα του Νόμου του Όλου, η Εταιρεία θεωρεί ότι η Ομοιοπαθητική θα πρέπει να εννοείται ως ένα Ολιστικό Θεραπευτικό Σύστημα. Γι αυτό και προωθεί όχι μόνο την ομοιοπαθητική κατάρτιση του ιατρού, αλλά και την συνολική ιατρική κατάρτισή του σε ολα τα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα χωρίς φανατισμούς και διακρίσεις. Επίσης προωθεί την παράλληλη εφαρμογή από τον ίδιο ιατρό ή από συνεργαζόμενους ιατρούς πολλών και διαφορετικών θεραπευτικών συστημάτων με μοναδικό σκοπό την ευεργεσία του ασθενούς με την προυπόθεση, βέβαια, της ισχύος του Ιπποκρατικού ρητού «Ωφελέειν, μη βλάπτειν».

 

5.Ενότητα της Ομοιοπαθητικής και Ιατρικής Κοινότητας: Η Εταιρεία όχι μόνο προωθεί την ενότητα των διαφορετικών επιστημονικών απόψεων στους κόλπους της, αλλά προβαίνει και σε όποιες ενέργειες προωθούν την ενότητα τηςΙατρικής Ομοιοπαθητικής Κοινότητας, όσο και της Ιατρικής Κοινότητας στο σύνολό της.Σέβεται όλα τα Διαγνωστικά και Θεραπευτικά Συστήματα, προωθεί το διάλογο και την εποικοδομητική κριτική, καθώς και τη συνεργασία τους, εφόσον αυτή δεν αντίκειται στις Αρχές και το Σκοπό της.

 

6.«Ωφελέειν, μη βλάπτειν» : Η Εταιρεία, σεβόμενη το Ιπποκρατικό ρητό «Ωφελέειν, μη βλάπτειν», δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε διαγνωστική ή θεραπευτική πρακτική που βλάπτει ασθενείς και κατ’ επέκταση οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει οποιονδήποτε άνθρωπο σαν ψυχοσωματικό σύνολο.Επιπλέον προωθεί οποιαδήποτε ενέργεια συμβάλλει στην ανακούφιση πασχόντων και στην ευημερία του Ανθρώπινου Όντος.

 

7.Ηθική και Επιστημονική Ακεραιότητα: Η Εταιρεία απέχει από οποιαδήποτε συνεργασία με Οικονομικές Επιχειρήσεις του τομέα της Υγείας για να διαφυλάξει το κύρος και την ακεραιότητά της, έστω και αν αυτή η συνεργασία γίνεται με το μανδύα φιλανθρωπικής δράσης ή προσφοράς προς τους ασθενείς.

 

 

Άρθρο 6

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1.Εκπαίδευση: Εκπονεί και εκτελεί εκπαιδευτικό έργο για την εκπαίδευση ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων, φαρμακοποιών και φοιτητών των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών στην Ομοιοπαθητική. Επίσης δίνει έμφαση στην επιμόρφωση ομοιοπαθητικών ιατρών, οδοντιάτρων, κτηνιάτρων και φαρμακοποιών, σε όλες τις απόψεις, όσον αφορά την ομοιοπαθητική διάγνωση και τις θεραπευτικές τεχνικές.

 

2. Ενημέρωση Κοινού: Ενημερώνει με εκδηλώσεις το κοινό για την Ομοιοπαθητική Ιατρική και για γενικότερα θέματα υγείας.

 

3. Προώθηση της Ομοιοπαθητικής στο Σύστημα Υγείας: Προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που μπορούν να προωθήσουν την άσκηση της Ομοιοπαθητικής είτεστο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είτε σε Ιδιωτικούς Φορείς Υγείας.

 

 4.Ενότητα Ομοιοπαθητικής Κοινότητας και Ιατρικής Κοινότητας: Προβαίνει σε δράσεις διαλόγου, συνεργασίας, και ενότητας όλων των Ομοιοπαθητικών Ιατρικών Φορέων και όλων των Θεραπευτικών Συστημάτων.

 

5. Βελτίωση της Δημόσιας Υγείας: Προβαίνει σε κάθε είδους δράσεις για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, καθώς και σε προτάσεις προς την Πολιτεία και την Κοινωνία για τον ίδιο σκοπό. 

 

6. Πνεύμα Κοινότητας: Προβαίνει σε κάθε είδους εκδηλώσεις για τη δημιουργία πνεύματος κοινότητας μεταξύ των μελών και φίλων της, όπως συναντήσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, συζητήσεις, εκδρομές, κ.λ.π.          

                              

 

Άρθρο 7

ΜΕΛΗ

 Τα μέλη της εταιρείας διακρίνονται σε δόκιμα, τακτικά (τα οποία μπορούν να γίνουν εκπαιδευτές), ιδρυτικά, επίτιμα και αρωγά και μπορούν να είναι φυσικά πρόσωπα (κυρίως ειδικοί επιστήμονες από το χώρο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και της ιατρικής εν γένει και κατ’ εξαίρεση επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων ή άλλα άτομα που έχουν συμβάλλει σημαντικά με το επιστημονικό, κοινωνικό ή άλλο έργο τους στην προώθηση σκοπών παρόμοιων με αυτούς της εταιρείας).

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται όπως ορίζεται κατωτέρω:

1. Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν με απλή αίτηση ιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί και φοιτητές των αντίστοιχων πανεπιστημιακών σχολών.

2.Τακτικά Μέλη μπορούν να γίνουν όσα Δόκιμα Μέλη έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα σπουδών της Εταιρείας, ή όσα Δόκιμα Μέλη έχουν ήδη εκπαιδευθεί από άλλους ομοιοπαθητικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς και κατόπιν γραπτών ή προφορικών εξετάσεων έχουν βρεθεί επαρκείς όσον αφορά τα εκπαιδευτικά πρότυπα της Εταιρείας.Απαραίτητη προυπόθεση για να γίνει Τακτικό μέλος ένα Δόκιμο Μέλος είναι η κατοχή πτυχίου Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, ή Φαρμακευτικής. Το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο υποβάλει σχετική αίτηση προς το Δ.Σ. της εταιρείας, μαζί με τα απαιτούμενα αποδεικτικά ως προς την ταυτότητά του και την ύπαρξη στο πρόσωπό του των απαιτούμενων ως άνω προϋποθέσεων, καθώς και τη δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφυλάκτως το παρόν καταστατικό, και τις νόμιμες αποφάσεις του Δ.Σ. Η αίτηση εξετάζεται στην αμέσως επόμενη χρονικά συνεδρίαση του Δ.Σ., η δε απόφαση της εγκρίσεώς της λαμβάνεται κατά πλειοψηφία.

3.Εκπαιδευτές μπορούν να γίνουν όσα Τακτικά Μέλη κριθούν κατά πλειοψηφία από το Συμβούλιο των Εκπαιδευτών ότι έχουν τα αναγκαία επιστημονικά και εκπαιδευτικά προσόντα.

4.Ιδρυτικά Μέλη μπορούν να γίνουν εκτός των αρχικών Ιδρυτικών Μελών και όσα κριθούν από τα αρχικά Ιδρυτικά Μέλη ότι έχουν υπηρετήσει και προωθήσει τους σκοπούς της Εταιρείας και ότι μπορούν να την διοικήσουν σύμφωνα με τους σκοπούς και τον τρόπο λειτουργίας της.  

5.Επίτιμα μέλη: Ως επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, με πρόταση τουλάχιστον τριών (3) ήδη μελών της εταιρείας και κατά πλειοψηφία απόφαση του Δ.Σ., φυσικά πρόσωπα που συνέβαλλαν με εξαιρετικό τρόπο στην προώθηση των σκοπών της εταιρείας.

6.Αρωγά μέλη: Ως αρωγά μέλη ανακηρύσσονται, μετά από σχετική αίτησή τους προς το Δ.Σ. της εταιρείας και κατά πλειοψηφία απόφασή του, φυσικά πρόσωπα που θέλουν να βοηθήσουν στην εκπλήρωση των σκοπών της εταιρείας με υλικοτεχνική, χρηματική ή άλλου είδους νόμιμη προσφορά.

Τα επίτιμα και αρωγά μέλη δεν μπορούν να έχουν οποιουδήποτε είδους συμμετοχή στη Διοίκηση, Εκπροσώπηση και Διαχείριση της Εταιρείας.

Τα μέλη της εταιρείας δεν μπορούν να τεθούν σε υπαλληλική σχέση με αυτή, επιτρέπεται όμως η σύναψη συμβάσεων έργου, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο για την προώθηση των σκοπών της εταιρείας. Συνεπώς, εταίρος δύναται, κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. και με βάση σχετική συνομολογούμενη σύμβαση, να αμειφθεί για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία.

7. Φίλοι μπορούν να γίνουν οποιοιδήποτε δέχονται και υποστηρίζουν το σκοπό και τις δραστηριότητες της Ομοιοπαθητικής Ακαδημίας.

 

 

Άρθρο 8

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

 

Δε γίνονται δεκτά ως τακτικά μέλη, και εφόσον έχουν εγγραφεί διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., όσοι ανήκουν σε οποιαδήποτε οργάνωση της οποίας οι θεμελιώδεις στόχοι και δράσεις αντιβαίνουν στους σκοπούς ή τις κατευθυντήριες γραμμές της εταιρείας ή όσοι με τα λόγια ή με τις πράξεις τους έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στις θεμελιώδεις αρχές της εταιρείας.

Διαγράφονται επίσης με απόφαση του Δ.Σ. από την εταιρεία, τα μέλη εκείνα που αναπτύσσουν δραστηριότητα αντίθετη με τους σκοπούς και τις αρχές της εταιρείας, παρεμποδίζουν την εκτέλεση των νομίμων αποφάσεων των οργάνων της, παραβιάζουν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και δεν τηρούν εν γένει τις υποχρεώσεις τους προς την εταιρεία.Στις περιπτώσεις της παραγράφου αυτής καλείται προηγουμένως ο παραβάτης  να απολογηθεί ενώπιον του Διοκητικού Συμβουλίου και να υποστηρίξει την παραμονή του στην Εταιρεία.

 

Άρθρο 9

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

 Όλοι οι εταίροι έχουν υποχρέωση να προσφέρουν για την πραγματοποίηση των σκοπών της εταιρείας και να συμβάλλουν με κάθε δυνατό τρόπο στην επιτυχία των σκοπών της εταιρείας, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που καθορίζονται στο παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 10

ΑΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Δεν επιτρέπεται μεταβίβαση της εταιρικής ιδιότητας σε μέλος ή μη μέλος της εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

 

Άρθρο 11

ΚΕΦΑΛΑΙΟ

 Η περιουσία της εταιρείας αποτελείται από τις εισφορές των εταίρων που ανέρχονται στο βασικό κεφάλαιο των τριακοσίων (300)             ευρώ. Για το σχηματισμό του ανωτέρω κεφαλαίου κατέβαλαν σήμερα όλοι οι συμβαλλόμενοι εταίροι στο ταμείο της εταιρείας το ποσό των πενήντα (50) ευρώ έκαστος.

 

Άρθρο 12

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Εκτός από την εισφορά των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου, πόροι της εταιρείας μπορεί να είναι και: 

α.Η ετήσια εισφορά των μελών.

β.Έκτακτες εισφορές που ορίζονται από το Δ.Σ.

γ.Συνδρομές και δωρεές των μελών της εταιρείας, ως και των υποστηρικτών της.

δ.Κάθε πρόσοδος από την εν γένει λειτουργία της, όπως από διαλέξεις, εποπτείες, σεμινάρια, ημερίδες, συνέδρια και άλλες επιστημονικές, ενημερωτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, από τη διάθεση των εκδόσεων ιδιοκτησίας της, από επιδοτήσεις σε επιστημονικά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και άλλες δραστηριότητες ως ορίζονται στο σκοπό της, τις οποίες διοργανώνει η εταιρεία μόνη είτε συμπράττοντες με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που έχουν ίδιο ή παρεμφερή με την εταιρεία σκοπό.

στ.Κάθε φύσεως επιχορηγήσεις Ελληνικών και Αλλοδαπών Οργανισμών, Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, διεθνών θεσμικών φορέων, ως και του Ελληνικού Κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ε.Τυχόν χορηγίες προς την εταιρεία από ιδιώτες ή ιδρύματα.

ζ.Κάθε δωρεά, κληρονομιά η κληροδοσία υπέρ της εταιρείας καθώς και κάθε άλλη νόμιμη είσπραξη.

η. Τα εισοδήματα από την εκμετάλλευση της περιουσίας της.

θ. Τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα των εν γένει παραγωγών της εταιρείας, των σημάτων κ.λ.π.

Το σύνολο των εσόδων της εταιρείας από κάθε πηγή θα διατίθεται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της και δεν θα διανέμεται σε καμία περίπτωση στους εταίρους ως κέρδος, γιατί είναι μη κερδοσκοπική.

Η ευθύνη για τυχόν υποχρεώσεις έναντι δημοσίου ή/και τρίτων βαρύνει όλους τους συμβαλλόμενους κατά το λόγο της εταιρικής μερίδας του καθενός.Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και πάσης φύσεως χορηγίες που γίνονται υπέρ της εταιρείας με σκοπό να την υποχρεώσουν σε ενέργειες αντίθετες με τους σκοπούς της ή με τις οποίες επιδιώκεται κάθε

είδους παρέμβαση και έλεγχος της λειτουργίας της, δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση λύσεως της εταιρείας και μετά την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση των απαιτήσεων τρίτων προς την εταιρεία, το καθαρό ποσό που τυχόν θα απομείνει, αφού επιστραφούν οι εισφορές και τα τυχόν έξοδα των εταίρων, θα διατεθεί σε άλλες μη κερδοσκοπικές εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα και οργανισμούς με παρεμφερείς σκοπούς.

 

Άρθρο 13

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Η εταιρεία μπορεί να συνεργάζεται ή να γίνεται μέλος σε άλλες αστικές εταιρείες, ενώσεις, συνδέσμους, υπερκείμενα σωματεία, ομοσπονδίες, οργανώσεις, εθνικούς ή διεθνείς οργανισμούς με ίδιους ή παρόμοιους σκοπούς. Επίσης μπορεί να συνδέεται με συναφείς οργανώσεις του εσωτερικού και εξωτερικού.Η εταιρεία μπορεί να δημιουργήσει ή να συμβάλει στη δημιουργία άλλων ενώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εφ’ όσον με την ίδρυσή τους ή με τη συμμετοχή της σ’αυτούς εξυπηρετούνται οι ευρύτεροι στόχοι και σκοποί της, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές και οι αρχές λειτουργίας της.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

 

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Οργανο διοίκησης της εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Κατ΄ εξαίρεση και μόνο για το πρώτο τρίμηνο λειτουργίας της εταιρείας, μπορεί να ορισθεί ένας νόμιμος εκπρόσωπος από την πλειοψηφία των εταίρων (εκπροσωπούμενος επί κωλύματος του από έναν αναπληρωτή) για την ολοκλήρωση των διαδικασιών έναρξης εργασιών της εταιρείας και σύγκλησης του πρώτου Δ.Σ. με βάση τη διαδικασία που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

 

 

 

Άρθρο 14

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 Η εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από όλα τα ιδρυτικά μέλη.Εφόσον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας αποχωρήσει για οποιοδήποτε λόγο εταίρος-ιδρυτικό μέλος, μειώνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Επίσης, εφόσον, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της εταιρείας προστεθεί για οποιοδήποτε λόγο εταίρος-ιδρυτικό μέλος, αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

 

 

Άρθρο 15

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

 Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας και τη διαχείριση της περιουσίας της και αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την εταιρεία πάντοτε μέσα στα πλαίσια του Εταιρικού σκοπού και των Αρχών Λειτουργίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών για την εγγραφή Δόκιμων Μελών και Φίλων, καθώς και για την αναγόρευση Δόκιμων Μελών σε Τακτικά Μέλη και Τακτικών Μελών σε Ιδρυτικά Μέλη.Για την αναγόρευση Τακτικών Μελών σε Εκπαιδευτές είναι απαραίτητη η κατά πλειοψηφία απόφαση του Συμβουλίου των Εκπαιδευτών.Το αρχικό Συμβούλιο των Εκπαιδευτών θα καθορισθεί στην πρώτη ιδρυτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της πλειοψηφίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει επίσης για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας κατόπιν προτάσεων μελών του ή προτάσεων από Τακτικά ή Δόκιμα Μέλη και από Φίλους.

Ορισμός του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κατανομή των αρμοδιοτήτων των μελών του γίνεται σε οποιαδήποτε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων μελών του. Ο πρόεδρος έχει τα ίδια δικαιώματα με τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με την επιφύλαξη της διατάξεως του άρθρου 15 του παρόντος καταστατικού.     

Ειδικότερα:  

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβούλιου:

α)προΐσταται των συνεδριάσεών του, εκδίδει και επικυρώνει με την υπογραφή του αντίγραφα και αποσπάσματα από τα εις χείρας της εταιρείας πρωτότυπα, κάθε φύσης έγγραφα και αντίγραφα και αποσπάσματα από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας και τα βιβλία πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου, έχει δε και κάθε άλλη αρμοδιότητα που απονέμεται σε αυτόν με διατάξεις του παρόντος καταστατικού ή και με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου,

β)εκπροσωπεί την εταιρεία ενώπιον οιουδήποτε τρίτου, ήτοι ενώπιον Δικαστηρίων, Δημόσιων Ταμείων και Κρατικών Οργανισμών, Τραπεζών και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων,

γ)υπογράφει τις πάσης φύσεως συμβάσεις της εταιρείας με οποιονδήποτε τρίτο, δεσμεύων την εταιρεία με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, εκδίδει, αποδέχεται, οπισθογραφεί συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγήν και τραπεζικές επιταγές, πάντοτε κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας, της εταιρείας δεσμευομένης δια της υπογραφής του έναντι οιουδήποτε άλλου.

Ο γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών του Δ.Σ. της εταιρείας, διατηρεί το αρχείο και διεξάγει την αλληλογραφία της εταιρείας.

Ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Εταιρείας (έσοδα, έξοδα), τηρεί Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων, εκδίδει αποδείξεις για όλα τα έσοδα και παραστατικά για όλα τα έξοδα, λογοδοτεί δε ανά πάσα στιγμή στο Διοικητικό Συμβούλιο για την κατάσταση των οικονομικών της Εταιρείας. Τον ταμία απουσιάζοντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο οριζόμενος εκάστοτε από το Δ.Σ. της εταιρείας αναπληρωτής αυτού.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται αμοιβής ή άλλης αποζημίωσης κατά την διάρκεια της θητείας τους, καλύπτονται, όμως, οι πραγματικές δαπάνες κινήσεως για την συμμετοχή τους σε δραστηριότητες της Εταιρίας.

 Το Δ.Σ. δικαιούται, με ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του, να αναθέσει σε ένα ή περισσότερα μέλη του  τα οποία θα ενεργούν ξεχωριστά ή από κοινού, όλες ή μέρος των αρμοδιοτήτων του.

Το Δ.Σ., επίσης, αποφασίζει για τις λειτουργικές δαπάνες της εταιρείας. Οι δαπάνες αυτές μπορούν να αφορούν γενικά έξοδα (π.χ. ενοικίων, τηλεφώνου, ηλεκτρικού, δικτύου υπολογιστών κλπ), αγορές οργάνων, αναλώσιμων υλικών, μισθούς, αμοιβές, μελέτες, έξοδα ταξιδιών και παραστάσεων.

 

Άρθρο16

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

 Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρείας όποτε το απαιτούν οι ανάγκες της εταιρείας, συγκαλούμενο μετά από πρόσκληση του Προέδρου, η οποία απευθύνεται στα μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο, ή με αίτηση  δύο (2) τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν. Το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται σε αυτό τρία (3) τουλάχιστον μέλη του.

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων. Σε περίπτωση ισοψηφίας προσμετρείται διπλά η ψήφος του Προέδρου.Για την τροποποίηση του σκοπού και των αρχών λειτουργίας της Εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.Για τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου άρθρου του καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση αδυναμίας λήψεως αποφάσεως κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ΚΠολΔ περί διορισμού προσωρινής διοικήσεως από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας κατόπιν υποβολής αιτήσεως από ένα ιδρυτικό μέλος.

Στις συνεδριάσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος και σε περίπτωση απουσίας αυτού, οποιοδήποτε από τα παρόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά από το γραμματέα, τα οποία καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Πράξεων και Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους συμβούλους που παραστάθηκαν κατά τη συνεδρίαση.

Στο βιβλίο που καταχωρούνται οι Αποφάσεις του ΔΣ καταχωρείται και η γνώμη της μειοψηφίας. Αν κάποιο από τα μέλη του ΔΣ αρνηθεί να υπογράψει στο βιβλίο, η άρνησή του και ο λόγος της άρνησής του σημειώνεται στο τέλος της καταχωρημένης απόφασης και μονογράφεται από τον Πρόεδρο του ΔΣ.

 

   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΜΟΡΦΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Άρθρο17

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 Η εταιρική χρήση είναι δωδεκαμήνου διαρκείας αρχομένη την πρώτη (1η) Ιανουαρίου και λήγουσα την τριακοστή πρώτη (31η) Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, οπότε κλείνονται και ισολογίζονται τα βιβλία της εταιρείας και καταρτίζεται ο προϋπολογισμός της επόμενης εταιρικής χρήσης. Ο προϋπολογισμός και ισολογισμός εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία.

 

Άρθρο 18

ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Η εταιρεία δεν είναι κερδοσκοπική και επομένως καμία διανομή επί των καθαρών κερδών δεν γίνεται προς τα μέλη της είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά τη λύση της εταιρείας.Τα τυχόν, πέραν της εισφοράς των εταίρων, καθαρά κέρδη της εταιρείας για κανέναν λόγο δεν διατίθενται μεταξύ των εταίρων αλλά τοποθετούνται για την πραγμάτωση των σκοπών της εταιρείας τόσο κατά τη διάρκεια όσο και κατά τη λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

 

 Άρθρο19

Η εταιρεία λύεται με την πάροδο της διάρκειάς της.

Η εταιρεία επίσης μπορεί να λυθεί και προ της παρελεύσεως του χρόνου διάρκειάς της, με αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση θανάτου, δικαστικής απαγορεύσεως, αποχωρήσεως εταίρου η εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων. Σε περίπτωση καταγγελίας από οιονδήποτε εταίρο πριν από την πάροδο του χρόνου διάρκειάς της, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 όπως αυτό εκάστοτε τροποποιείται, ακόμη και εάν γίνεται με την επίκληση σπουδαίου λόγου, δεν επιφέρει σε καμία περίπτωση την λύση της εταιρείας, αλλά συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έξοδο του καταγγέλλοντος εταίρου από την εταιρεία, η δε εταιρεία δεν λύεται αλλά συνεχίζεται μεταξύ των λοιπών εταίρων.

Μετά τη λύση της εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάριση. Χρέη εκκαθαριστών της εταιρείας εκτελούν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της. Οι εκκαθαριστές, αφού εξοφλήσουν τα χρέη της εταιρείας επιμελούνται για τη διάθεση του τυχόν απομένοντος υπολοίπου για τους σκοπούς της εταιρείας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

 

Άρθρο 20

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

 Για την τροποποίηση του σκοπού, της μορφής και των αρχών λειτουργίας της εταιρείας απαιτείται ομόφωνη απόφαση όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωση οποιουδήποτε άλλου άρθρου ή όρου του παρόντος καταστατικού απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Η τροποποίηση ή συμπλήρωση του παρόντος καταστατικού θα αποδεικνύεται μόνο με έγγραφο, που καταχωρείται νόμιμα στα βιβλία εταιρειών του αρμόδιου Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 21

ΒΙΒΛΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 Εκτός από τα κατά νόμο απαιτούμενα βιβλία και στοιχεία της Εταιρείας, τηρούνται οπωσδήποτε Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, Βιβλίο Εταίρων, Βιβλίο Ταμείου, Πρωτόκολλο Εισερχομένων και Εξερχομένων Εγγράφων, Διπλότυπα μπλόκ εισπράξεων συνδρομών μελών και Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.Όλα τα μέλη διατηρούν το δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση αμέσως ή με γραπτά και νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους της πορείας των εταιρικών υποθέσεων και να εξετάζουν τα βιβλία και τα έγγραφα αυτής

 

     Άρθρο 22

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

 

Υποχρεώσεις που γεννήθηκαν απέναντι σε τρίτους από τη διαχείριση ή την αντιπροσώπευση της Εταιρίας, βαρύνουν όλα τα μέλη της Εταιρίας, μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται με την περιουσία της έναντι των ατομικών δανειστών των μελών της.

 

 

Άρθρο 23

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

 Θέματα της εταιρείας που ανάγονται στην εσωτερική της λειτουργία και στις επί μέρους δραστηριότητές της, μπορούν να ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό που θα αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Άρθρο 24

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΟΛΟΧΑΡΤΟ

 Στη στρογγυλή σφραγίδα της εταιρείας θα υπάρχει ο τίτλος της ως «ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ» και το έτος ίδρυσης (2013). Το επιστολόχαρτο θα φέρει τον τίτλο της εταιρείας στην Ελληνική και Αγγλική καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με αυτή.

 

Άρθρο 25

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-784 Α.Κ.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν οι συμβαλλόμενοι και υπέγραψαν το συμφωνητικό αυτό, που αποτελεί και το καταστατικό της ιδρυομένης με το παρόν εταιρείας, παίρνει ο καθένας από ένα όμοιο αντίτυπο και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία δημοσίευσής του στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

Κέας 42 πλ. Κολιάτσου τ.κ.112 55 ΑΘΗΝΑ

Φόρμα επικοινωνίας - Αιτήσεις


Όνομα:*
E-mail:*
Επιθυμώ:
Ιδιότητα:*
Το μήνυμα σας: